חומש

Taught by Mrs. Handelsman

ספר דברים is a foundation and blueprint for כלל ישראל throughout the generations. משה רבינו, gives מוסר to בנ”י on all the עברות they had done in the מדבר. The רמב”ן in the beginning of ספר דברים says that all the מוסר in ספר דברים was given to encourage them and us in all דורות. Its purpose is to show us that even though we rebelled and turned away from ה’, He will never leave us, and will always accept us in תשובה.

ספר דברים is also known as משנה תורה, or a 2nd תורה, because משה רבינו repeats the תרי”ג מצות that were already given to בנ”י to remind them how to become close to הקב”ה and eternal life.

ר’ שמחה בנים: הבא לשוב בתשובה שלימה עצתו שילמד כל השנה בספר דברים – of Pesishcha

Anyone who wants to do complete תשובה should learn ספר דברים.

Goals:

 • To learn important יסודות of our אמונה, which include:

אהבת ה

יראת ה’

בחירה

צניעות

 • To learn and appreciate each מצוה in ספר דברים

Content:

 •  פרשיות ראה, שופטים, כי תצא – בעיון, in depth with מפרשים
 • דברים, ואתחנן, עקב, כי תבא, נצבים, וילך, האזינו, וזאת הברכה – בקיאות

Skills:

 • To analyze and delve into מפרשים
 • To be able to research about each מצוה in the ספר החינוך
 • To become familiar with and learn to read various מפרשי תנ”ך sometimes working in pairs or groups to understand a source
 • Learn to compare/contrast several מפרשים on the same topic

Homework/Test:

 • חזרה
 • Nightly review of lessons to reinforce material taught in class
 • Weekly quizzes
 • One exam at the end of each semester

 הכנה

 • For every lesson the girls are expected to prepare 2 פסוקים ahead with רשי to familiarize them with material beforehand
 • The girls will prepare each מצוה in the ספר החינוך as we learn each מצוה. They will check up the שרשי המצוה as well to understand where the מצוה applies

I am looking forward to a beautiful and productive year together!