נביא

Taught by Mrs. Miriam Groner

ספר ירמיהו is a ספר that is rich in תוכחה and מוסר to every Jew past and present. It was written in the period directly preceding the חורבן of the בית המקדש. It was an era where בני ישרא-ל had fallen low in עבירות and had disconnected from the source of קדושה, from מצות and יראת שמים. ירמיהו’s life mission was spent exhorting and inspiring בני ישרא-ל to do תשובה before the catastrophe of the חורבן would occur. In today’s times of צרה and modern day challenges, ירמיהו’s words of תשובה still ring true today. We all must take it upon ourselves to rise to the challenge.

The girls are amazed at how, after so many years, the messages of our  קודש  ספרי are so relevant to  עם ישרא-ל and our unique challenges.   continues to give us clear instructions on how to conduct ourselves.

GOALS

The goal of this course is to:

 • Have the girls enjoy, understand, revere, and appreciate ספר ירמיהו
 • To engage in interactive discussions where all girls participate

CONTENT/ השקפות

 • Time frame of the םפר
 • Understanding who ירמיהו was
 • נבואה שהוצרכה לדורות
 • דורות הולכות ומתמעטות
 • עתיד לבוא
 • קול ברמה נשמה- Self sacrifice of רחל אמנו and how deeply her reward goes.
 • עבודה זרה- Then and now
 • שכר ועונש
 • The power of  תשובה

SKILLS

 • In an environment rich with open discussion and learning the following skills will emerge:
 • To think critically
 • To analyze each פסוק and פרק as a whole
 • To synthesize and apply to our lives
 • To correctly read, decipher, and understand מפרשים  and פסוקים