נביא

Taught by Mrs. Yormark

כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו
In every generation that the מקדש is not rebuilt it is as if it was destroyed in that generation.

OVERVIEW

ספר מלכים teaches us about the time period of the מלכים  from the end of the life of דוד המלך through חרבן בית ראשון . Theספר is rich with lessons applicable for then and now.

We focus on the era of the מלכים from חזקיהו מלך יהודה up to and including the  חרבן. This enables the girls to understand the תקופה in which ירמיהו says his נביאה.

ספר ירמיהו is a ספר that is rich in תוכחה  and מוסר to every Jew past and present. It was written in the period directly preceding the חורבן of the בית המקדש. It was an era where בני ישרא-ל had fallen low in עבירות and had disconnected from the source of קדושה, from מצות and יראת שמים. ירמיהו’s life mission was spent  exhorting and inspiring בני ישרא-ל to  do תשובה before the catastrophe of the חורבן would occur. In today’s times of צרה and modern day challenges, ירמיהו’s words of תשובה still ring true today. We all must take it upon ourselves to rise to the challenge.

The girls are amazed at how, after so many years, the messages of our  קודש  ספרי are so relevant to  עם ישרא-ל and our unique challenges.

GOALS

The goal of this course is to:

 •  Have the girls enjoy, understand, revere, and appreciate ספר ירמיהו
 •  To engage in interactive discussions where all girls participate

CONTENT/ השקפות

 •  Time frame of the ספר
 •  Understanding who ירמיהו was
 •  נבואה שהוצרכה לדורות
 •  דורות הולכות ומתמעטות
 •  עתיד לבוא
 •  קול ברמה נשמה- Self sacrifice of רחל אמנו and how deeply her reward goes.
 •  עבודה זרה- Then and now
 •  שכר ועונש
 •  The power of  תשובה

SKILLS

In an environment rich with open discussion and learning the following skills will emerge:

 •  To think critically
 •  To analyze each פסוק and פרק as a whole
 •  To synthesize and apply to our lives
 •  To correctly read, decipher, and understand מפרשים  and פסוקים